Smlouva o pronájmu Kärcher Puzzi

Smlouva o pronájmu čistícího stroje Kärcher Puzzi

Uzavřená na den (dny) od …………… do ………………

mezi:

Majitelem:
Hana Oszeldová

Břest 138
IČO: 730 162 76
Tel.: 604 301 778
www.uklidhana.cz

a

Nájemcem:
Jméno a příjmení ………………………………………..
Bytem ……………………………………………………
Telefon ……………………
Číslo OP ………………….

Článek I.
Výše nájemného
Smluvní strany se dohodly na ceně nájmu …….. a zákazník převzal ………… balení prášku Kärcher.

Článek II.
Předmět nájmu
Předmětem nájmu je stroj na čistění koberců a čalounění zn. Kärcher Puzzi (dále jen předmět nájmu).

Článek III.
Předání a převzetí předmětu nájmu
Stroj je nájemci předán v bezvadném technickém stavu včetně příslušenství a stvrzenky o zaplacení zálohy 1000kč.

Nájemce se zavazuje :
Vrátit stroj ve stavu uvedeném v čl. III. Odstavec 1, včetně řádného vyčištění všech komponentů pro účel dalšího pronájmu stroje.
Vrátit stroj na dohodnutém místě v dohodnutý čas. V případě nesplnění termínu vrácení, zaplatit sankci 100kč za každou započatou půlhodinu oproti dohodnutému času vrácení , nejvíce však výši nájemného v článku I.
Článek IV.
Poškození předmětu nájmu
Pronajímatel upozorňuje nájemce zejména na následující skutečnosti:
Nájemce je povinen věnovat maximální pozornost, aby stroj a jeho příslušenství žádným způsobem nepoškodil.
Nájemce je povinen v případě jakékoliv závady bezodkladně telefonicky kontaktovat pronajímatele.
Nájemci je zakázáno jakýmkoliv způsobem stroj opravovat.

Nájemce se zavazuje, že bude užívat stroj jen pro účel, pro který je určen.

V případě zaviněného poškození, vzniklého jakoukoliv nedbalostí nájemce, je nájemce povinen uhradit opravu v její plné výši.

Článek V.
Ustanovení závěrečná
Smluvní strany se dohodly, že skutečnosti upravené touto nájemní smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Občanského soudního řádu.

Tato nájemní smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, byla uzavřena svobodně, vážně a nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V ……………….. dne ……………2020

Pronajímatel: ………………….

Nájemce ……………………….